PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

7326 sayılı Vergi ve SGK borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı kanunu

7326 sayılı Vergi ve SGK borç yapılandırması, matrah ve vergi artırımı artırımı, kasa affı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi gibi bir çok önemli düzenlemeyi içeren yasa bugünkü Resmî Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi,

Resmi gazete bilgisi için 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210609-1.htm

SİRKÜLER-TEBLİĞLER

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-17.pdf

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210614-16.htm

https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/22620739

Kanun düzenlemesinin 1. Maddesinde, iş bu kanun kapsamına dair detaylar verilmiştir. Buna göre 7326 sayılı yasanın kapsamı aşağıdaki gibidir.

            1. MADDE -  KAPSAM

1/1-a

VUK Kapsamına giren

1- 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe kadar verilmesi gereken beyannamelere ilişkin

 vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları

2- 2021 yılına ilişkin olarak 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce tahakkuk eden

vergi ve bunlara bağlı vergi cezaları, gecikme faizleri, gecikme zamları (MTV 2. Taksit Hariç)

3- 30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce yapılan tespitlere ilişkin

vergi aslına bağlı olmayan vergi cezaları

1/1-b

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen

idari para cezaları (Covid-19 Kapsamında Kesilen, Tütün Tüketimi ve Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlarca Kesilen cezalar hariç)

1/1-c

Yukarıdaki bentler dışında kalan HMB Tahsil Dairelerince takip Edilen

asli ve fer’i amme alacakları (adli para cezaları hariç)

1/1-d

30/4/2021 tarihinden (bu tarih dâhil) önce

gümrük yükümlülüğünden doğan ve Ticaret Bakanlığına bağlı tahsil daireleri tarafından takip edilen

gümrük vergileri, idari para cezaları, faizler, gecikme faizleri, gecikme zammı

1/1-e

SGK tahsil daireleri tarafından 6183'e göre takip edilen

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin

sigorta primi, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin

isteğe bağlı sigorta primleri ve topluluk sigortası primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş olan özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin

eksik işçilik tutarı üzerinden hesaplanan sigorta primi ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) işlenen fiillere ilişkin

idari para cezaları ile bunlara bağlı gecikme cezası ve gecikme zammı

1/5

2021 yılı Nisan ayı ve önceki aylara ilişkin

damga vergisi, özel işlem vergisi ve eğitime katkı payı ile bunlara bağlı gecikme zammı

1/1-f ve g

İl özel idareleri ve Belediyelerin

 6183 sayılı Kanun, 213 sayılı Kanun 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2560 sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamına giren çeşitli asli ve fer’i amme alacakları

1/1-ç

İşletmede mevcut olduğu hâlde kayıtlarda yer almayan ya da kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede bulunmayan emtia, makine, teçhizat, demirbaşlar ile kasa mevcudu ve ortaklardan alacakların beyanı

AF KAPSAMINA GİREN ALACAKLAR

7326 sayılı yasanın 2. 3. Ve 4. Maddelerinde, af kapsamına giren borçlara dair evreler hüküm altına alınmıştır.

2. madde de kesinleşmiş alacaklar ile ilgili af başvuru, ödeme vb. düzenlemeler yer almaktadır. Kesinleşmiş alacaklardan kasıt; itiraz, şikayet ve dava açma süresi bitmiş kamu alacaklardır.

3. madde de ise, kesinleşmemiş ve dava aşamasında bulunan alacaklara dair düzenlemeler yer almaktadır. Örneğin ihbarnamenin tebliği sonrası hali hazırda dava süresi bulunan veya dava açılmış ve karar sürecinde bulunan alacaklardır.

4. madde de ise, inceleme ve tarhiyat safhasındaki alacaklara dair düzenlemeler bulunmaktadır. Yani henüz idarece işlem tesis edilip ihbarname tebliğ edilememiş olan alacaklar bu madde hükümlerine göre değerlendirilmektedir.

Söz konusu düzenlemeler tablolar halinde aşağıdaki gibidir.

KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

2. MADDE -  KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR

2/1-a

Yayım Tarihi İtibariyle

1-  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 2-ödeme süresi henüz geçmemiş

1- Vergilerin 2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

1- G.Faizi/Zammı 2- Asla Bağlı Vergi Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

2/3

İhtirazi kayıtla verilen beyannameler üzerine tahakkuk etmiş ve kesinleşmiş olan vergiler hakkında yukarıdaki hüküm uygulanı.

2/1-b

Yayım Tarihi İtibariyle

1-  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 2-ödeme süresi henüz geçmemiş

1- vergi aslına bağlı olmaksızın kesilmiş vergi cezaları, 2- iştirak nedeniyle kesilmiş vergi cezaları

50%'si

1- cezaların kalan 

50%'si

2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

2- G.Faizi/Zammı

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

2/1-c

Yayım Tarihi İtibariyle

1-  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 2-ödeme süresi henüz geçmemiş

1- idari para cezaları 2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

cezaya bağlı fer’ilerin

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

2/1-ç

Yayım Tarihi İtibariyle

1-  Vadesi geldiği hâlde ödenmemiş ya da 2-ödeme süresi henüz geçmemiş

1- yukarıdaki bentlerin dışında kalan asli amme alacaklarının ödenmemiş kısmı 2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

faiz, cezai faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i amme alacaklar

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

 

DİĞER HUSUSLAR

2/6

Yayım Tarihi İtibariyle yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar için bu madde kapsamında yapılandırılır. Ödemeye yönelik ilave tebliğ yapılmaz. Kamu alacağının vadesi yayım tarihi olur.

2/11

Bu madde hükmünden yararlananlar, ayrıca 213 sayılı Kanunun 379 uncu maddesinin KANUN YOLUNDAN VAZGEÇME) ikinci fıkrasında yer verilen indirimlerden yararlanamazlar.                        (30 GÜN İÇİNDE ÖDEME YAPILMASI HALİNDE İLAVE İNDİRİM İMKANI)

9/1-a

BAŞVURU

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuru

 

9/1-b

ÖDEME

İLK TAKSİT ÖDEME

HM Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

Sosyal Güvenlik Kurumuna

31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

DİĞER TAKSİTLER

İlk Taksit Dahil azami 18 eşit taksit

Yukardaki tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde

Hesaplanan tutarların tamamı

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Peşin Ödenirse

katsayı uygulanmaz

Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın  %90’ı SİLİNİR

Af Başvurusu Yapılan İdari Para Cezalarının İlave %25'i SİLİNİR

Hesaplanan tutarların tamamı

ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde

katsayı uygulanmaz

Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın  %50’si SİLİNİR

Af Başvurusu Yapılan İdari Para Cezalarının İlave %12,5'i SİLİNİR

9/5

İADE ALACAKLARININ Af Kapsamı Borçlara Mahsubu Mümkün. Bildirim sonrası arta kalan borç miktarının  1 ay içerisinde ödenmesi istenir.

9/6

İHLAL

İlk 2 Taksit Süresinde ve Tam Ödenmesi Koşuluyla (İLK ŞART)

1 Takvim Yılı İçinde 2 veya daha az taksit eksik/hiç ödenmezse

Ödenmeyen Taksit Tutarının SON TAKSİTİ izleyen Ayın Sonuna Kadar G.Zammı İle Ödenirse (2. ŞART)

BOZULMAZ

1- İlk 2 taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da 2- süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin SON TAKSİTİ izleyen Ayın Sonuna Kadar G.Zammı İle ödenmemesi veya 3- 1 takvim yılında 2 den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

BOZULUR

9/9

DİĞER AF YASALARI

7256 Sayılı Yasandan Yararlanıp Ödemesi Devam Edenler.

YARARLANIR

9/10

6736, 7020, 7143 Sayılı Yasalardan Yararlanıp Ödemesi Devam Edenler.

YARARLANMAZ

PİŞMANLIK - UZLAŞMA

PİŞMANLIK

Ödeme şartını ihlal etmesi ve hiçbir mercie itiraz imkanı kalmamış olması halinde bu maddeye göre yapılandırılır.

UZLAŞMA

Uzlaşılmış ancak ödenmemiş veya uzlaşılmayıp dava süresi kaçırılmış dolayısıyla kesinleşmiş alacaklar bu maddeye göre yapılandırılır.

KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR

3. MADDE -  KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR

 

3/1

Yayım Tarihi İtibariyle

1-ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da 2- dava açma süresi henüz geçmemiş

ikmalen, resen veya idarece yapılmış vergi tarhiyatları ile gümrük vergileri

1- Vergi Asılının

%50'si

1- Vergi Asılının

%50'si

2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

2- G.Faizi/Zammı 3- Vergi Cezaları ve İdari para Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

3/2

Yayım Tarihi İtibariyle

1- istinaf veya temyiz süreleri geçmemiş ya da 2- istinaf/itiraz veya temyiz yoluna başvurulmuş

yayımı tarihinden önce verilmiş en son karar (Yani İlk Derece Mahkemesi veya İstinaf Mahkemesi Kararının)

TERKİN Kararı (Mükellef Lehine) (Bozma Kararı Verilirse Buraya Girer)

1- Terkine Esas Vergi Aslının

%10'u

1-  Terkine EsasVergi Asılının

%90'ı

2- Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

2- G.Faizi/Zammı 3- Vergi Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

TASDİK veya TADİLEN TASDİK Kararı (Kısmen Onama ve Kısmen Bozma Kararı Verilirse Buraya Girer)

Terkine Esas Vergi Kısmının

%10'u

Terkine Esas Vergi Kısmının  Asılının

%90'ı

Tasdike Esas Vergi Kısmının

%100'ü

Tasdike Esas Vergi Kısmının

%0'ı

Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın

%100'ü

G.Faizi/Zammı Vergi Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

3/3

Sadece Vergi Cezaları ile İdari Para Cezalarına Dava Açılmışsa

ASLA BAĞLI CEZALAR

Bağlı Olduğu vergilerin 1- yayımdan önce ödenmesi veya 2- Kesinleşmiş Alacaklar Kapsamında (Md.2) Ödenmesi ŞART

%100'ü

G.Faizi/Zammı Vergi Cezalarının

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

ASLA BAĞLI OLMAYAN CEZALAR

ilk derece yargı mercileri nezdinde dava açılmış ya da dava açma süresi henüz geçmemiş

%25'i

Kalan Ceza Tutarı

istinaf/Temyiz Safhasında (İlk Derc. Kararı TERKİN)

%10'u

istinaf/Temyiz Saf.

Kısmen TASDİK Edilen Kısım

%50'si

istinaf/Temyiz Saf.

Kısmen TERKİN Edilen Kısım

%10'u

ÖDENİRSE

SİLİNİR

Not: Yukardaki Hükümler Tarh Edilen Vergilerle Birlikte Dava Edilen ancak Asla bağlı olmayan cezalarada uygulanır.

 

DİĞER HUSUSLAR

2/6

Yayım Tarihi İtibariyle yargı kararı ile kesinleştiği hâlde mükellefe ödemeye yönelik tebligatın yapılmadığı alacaklar bu madde kapsamında YAPILANDIRILAMAZ. Md. 2 kapsamına girer.

3/6

PİŞMANLIK - KSS

Kanunun yayımı tarihinden önce verilen (Not: Tebliğ yayımdan Önce Yapılmalı)

Pişmanlık Talepli Beyanlar

Ödeme Süresi İhlal Olmuş

Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları

3/3'e GİRER

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanlar

3/9

UZLAŞMA

1- Uzlaşma İçin Başvurulmuş, 2- uzlaşma günü verilmemiş, 3- uzlaşma günü gelmemiş 4- uzlaşma sağlanamamış

dava açma süresi geçmemiş (Örn. Uzlaşma sağlanamadığı dün itibariyle, dava günü bitmiş veya 15 günden az kalması halinde, dava açma süresi 15 gün uzar.)

3/1'e GİRER

9/1-a

BAŞVURU

31/8/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilgili idareye başvuru

9/1-b

ÖDEME

İLK TAKSİT ÖDEME

HM Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, il özel idarelerine, belediyelere

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

Sosyal Güvenlik Kurumuna

31/10/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

DİĞER TAKSİTLER

İlk Taksit Dahil azami 18 eşit taksit

Yukardaki tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde

Hesaplanan tutarların tamamı

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) Peşin Ödenirse

katsayı uygulanmaz

Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın  %90’ı SİLİNİR

Af Başvurusu Yapılan İdari Para Cezalarının İlave %25'i SİLİNİR

Hesaplanan tutarların tamamı

ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi hâlinde

katsayı uygulanmaz

Yİ-ÜFE ye göre hesaplanan tutarın  %50’si SİLİNİR

Af Başvurusu Yapılan İdari Para Cezalarının İlave %12,5'i SİLİNİR

9/5

İADE ALACAKLARININ Af Kapsamı Borçlara Mahsubu Mümkün. Bildirim sonrası arta kalan borç miktarının  1 ay içerisinde ödenmesi istenir.

9/6

İHLAL

İlk 2 Taksit Süresinde ve Tam Ödenmesi Koşuluyla (İLK ŞART)

1 Takvim Yılı İçinde 2 veya daha az taksit eksik/hiç ödenmezse

Ödenmeyen Taksit Tutarının SON TAKSİTİ izleyen Ayın Sonuna Kadar G.Zammı İle Ödenirse (2. ŞART)

BOZULMAZ

1- İlk 2 taksitin süresinde tam ödenmemesi ya da 2- süresinde ödenmeyen veya eksik ödenen diğer taksitlerin SON TAKSİTİ izleyen Ayın Sonuna Kadar G.Zammı İle ödenmemesi veya 3- 1 takvim yılında 2 den fazla taksitin süresinde ödenmemesi veya eksik ödenmesi

BOZULUR

3/11

Başvurup Ödeme Şartını Yerine getirmeyenlerden

İLK Tarhiyat/Tahakkuka ilişkin ihbarnameye göre alacaklar takip edilir. (Not: Yayım tarihinden önce verilmiş olan en son yargı kararının, tarhiyatın/tahakkukun TASDİKİNE ilişkin olması hâlinde bu karar üzerine tahakkuk eden alacaklar takip edilir)

İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

4. MADDE -  İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR

4/1

Yayım Tarihinden Önce Başladığı Halde Yayım Tarihinde Bitmemiş

1- V.İncelemelerine, 2- Takdir işlemlerine

DEVAM EDİLİR

Not-1: 5. Maddeye Göre en geç 02/08/2021 tarihine kadar Matrah Artırımında Bulunulursa, inceleme 03/08/2021 tarihine kadar tamamlanmalıdır. Aksi halde incelemeler kapatılır.

Not-2: Yayım tarihinden önce tamamlanmış ve ihbarname tebliğ edilmiş ancak dava süreci geçmiş olanlarda (Kesinleşmiş)

2. Md hükümleri Geçerli

Not-3: Yayım tarihinden önce tamamlanmış ve ihbarname tebliğ edilmemiş veya edilmiş ve dava süresi geçmemiş ise (Kesinleşmemiş)

3. Md hükümleri Geçerli

İnceleme ve Takdir İşlemleri Tamamlandıktan Sonra

Tarh Edilen Vergiler

%50'si

Tarh Edilen Vergilerin Kalan

%50'si

Yayım Tarihine Kadar Hesaplanan Yİ-ÜFE Tutarı

%100'ü

Yayım Tarihine Kadar Hesaplanan GECİKME FAİZİ

%100'ü

Yayım Tarihinden - Dava Açma Süresi Bitim Tarihine  Kadar Hesaplanan GECİKME FAİZİ Tutarı

%100'ü

Vergi Aslına Bağlı Olmayan Cezaların

%75'i

Vergi Aslına Bağlı OLMAYAN Cezaların

%25'i

Vergi Aslına Bağlı OLAN Cezaların

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

BAŞVURU

İhbarname 31.08.2021 Tarihinden SONRA Tebliğ Edilmişse

İhbarnamenin Tebliğinden İtibaren 30 Gün İçinde İdareye Yazılı Başvuru

İhbarname 31.08.2021 Tarihinden ÖNCE Tebliğ Edilmişse

31.08.2021'e Kadar İdareye Yazılı Başvuru (Not: 31/12/2021'e 30 günden az kalmışsa 30 gün içinde başvuru)

Örn. 03.03.2021'de hakkında incelemeye başlanan mükellef, yasa hükümlerinden faydalanmak amacıyla matrah artırımı YAPMAMIŞTIR. İnceleme 10.09.2021 'de tamamlanmış (V.D. Kayıtlarına intikal ettiği tarih) ve 20.11.2021'de tebliğ edilmiştir. Bu taktirde mükellef, 4/1 kapsamında faydalanmak isterse, (20/11 +) 30 gün içinde idareye başvurabilecektir. İlk Taksit süresi ise  12/2021 den itibaren başlayacaktır.

ÖDEME

İhbarname 31.08.2021 Tarihinden SONRA Tebliğ Edilmişse

İLK TAKSİT

İhbarnamenin Tebliğini İzleyen Aydan Başlar.

DİĞER TAKSİTLER

2 'şer Aylık Taksitler Halinde azami 6 Taksit

İhbarname 31.08.2021 Tarihinden ÖNCE Tebliğ Edilmişse

İLK TAKSİT

30/9/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil)

DİĞER TAKSİTLER

30/9/2021'i takip eden ikişer aylık dönemler hâlinde 6 eşit taksit

Not: Md.9/1-b de yer alan "İlk Taksit Dahil azami 18 eşit taksit" hükmü bu madde için geçerli değil.

4/3

PİŞMANLIK - KSS

Kanunun yayımı tarihinden önce verilen

Pişmanlık Talepli Beyanlar

Ödeme Süresi İhlal Olmuş

Yayım Tarihi İtibariyle TEBLİĞ EDİLMEMİŞ

Bu Madde yani 4. Madde Uygulanır.

Kanuni Süresinden Sonra Verilen Beyanlar

Not: Kanunun yayımı tarihi itibarıyla dava açma süresi geçmemiş olan vergi cezaları 3/3'e girer.

4/10

Pişmanlıkla Beyan Edilen

Verginin

%100'ü

Pişmanlık Zammı

%100'ü

Yayım Tarihine Kadar Hesaplanan Yİ-ÜFE Tutarının

%100'ü

Vergi Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

KSS Beyan Edilen

Verginin

%100'ü

Gecikme Faizi

%100'ü

Yayım Tarihine Kadar Hesaplanan Yİ-ÜFE Tutarının

%100'ü

Vergi Cezaları

%100'ü

ÖDENİRSE

SİLİNİR

4/5

UZLAŞMA

T. ÖNCESİ Uzlaşma Talep Edilmiş

1- uzlaşma günü gelmemiş 2- uzlaşma sağlanamamış

İhbarname TEBLİĞ EDİLMEMİŞ

3/1'e GİRER

Not: İhb. Tebliğ edilmiş ve dava açma süresi geçmemiş ise 3/1'e GİRER

İNCELEME İLE İLGİLİ SAFHALAR VE AF KAPSAMI

Yukarda yer verilen 2. 3. Ve 4. Maddeler birlikte değerlendirildiğinde, vergi incelemesinin mükellef üzerindeki etkileri ve bertaraf edilme yolları aşağıdaki gibidir.

İNCELEME

A

Yayım Tarihinden önce başlayıp, tamamlanan ve ihbarname tebliğ edilip dava açma süreci geçen ve neticede KESİNLEŞEN incelemeler sonucu yapılan tarhiyatlar ve kesilen cezalar için

2. MADDE -  KESİNLEŞMİŞ ALACAKLAR Kapsamında Başvuru Yapılmalı

B

Yayım Tarihinden önce başlayıp, tamamlanan ve ihbarname tebliğ edilip dava açma süresi geçmeyen veya dava açılıp karar aşamasında olan dolayısıyla KESİNLEŞMEYEN tarhiyatlar ve kesilen cezalar için

3. MADDE -  KESİNLEŞMEMİŞ VE DAVA AŞAMASINDA BULUNAN ALACAKLAR Kapsamında Başvuru Yapılmalı

C

Yayım Tarihinden Önce Başladığı Halde Yayım Tarihinde Bitmemiş olan incelemeler neticesinde yapılan  tarhiyatlar ve kesilen cezalar için

4. MADDE -  İNCELEME VE TARHİYAT SAFHASINDA BULUNAN ALACAKLAR Kapsamında Başvuru Yapılmalı

C- maddesine göre incelemesi devam eden mükelleflerce, 02.08.2021 tarihine kadar matrah artırımında bulunulması halinde Müfettişlerce incelemeler bu tarihe kadar tamamlanmak zorundadır. Tamamlanamaması halinde incelemeler hıfz edilecektir. Dolayısıyla yayım tarihi öncesi incelemesi başlayan mükelleflerin bu tarihe kadar matrah artırımında bulunmaları kendi yararlarınadır.

MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

Kanunun 5. Maddesinde ise matrah/vergi artırımına ilişkin düzenlemeler yer almaktadır.

Söz konusu düzenlemeler tablolar halinde aşağıdaki gibidir.

5. MADDE -  MATRAH VE VERGİ ARTIRIMI

 

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5/1-a

GV ve KV Mükellefleri

31.08.2021 tarihine Kadar (Not: Yayım tarihinden Önce başlamış İncelemesi Bulunanlar 02.08.2021'e kadar)

2016

35%

Oranında Matrah artırmaları halinde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için GV ve KV yönünden inceleme ve daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

2017

30%

 

2018

25%

 

2019

20%

 

2020

15%

 

Azami Artırılacak Matrahlar

 

5/1-b

Gelir Vergisi Mükellefleri İçin

Zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olunması (Hiç Mükellefiyetinin Bulunmaması)

Bilanço ve SMK

İşletme Hes.

Diğer Vergi Türleri

 

2016 - 47.000

2016 - 31.900

Basit Usul

Bilanço Esasına göre belirlenenin 1/10 'u

 

2017 - 49.800

2017 - 33.200

 

2018 - 52.900

2018 - 35.250

GMSİ

Bilanço Esasına göre belirlenenin 1/5 'i

 

2019 - 56.200

2019 - 37.500

 

2020 - 63.700

2020 - 42.500

DİĞER 

işletme hesabı esasına göre

 

5/1-c

Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin

Zarar beyan edilmiş olması veya indirim ve istisnalar nedeniyle matrah oluşmaması ya da hiç beyanname verilmemiş olunması (Hiç Mükellefiyetinin Bulunmaması)

2016

94.000

 

2017

99.600

 

2018

105.800

 

2019

112.400

 

2020

127.500

 

5/1-i

Yıl İçinde İşe Başlama veya İş Bırakma Nedeniyle

Kıst Dönem Faaliyette Bulunanlar İçin

ilgili yıllar için belirlenen asgari matrahlar, faaliyette bulunulan ay sayısı (ay kesirleri tam ay olarak) dikkate alınarak hesaplanır.

 

Diğer Hükümler

 

5/1-ç

Artırılan matrahlar üzerinden %20 Vergi Hesaplanır.

 

 artırımda bulunmak istedikleri yıla ait

yıllık beyannamelerini kanuni sürelerinde vermiş, bu vergi türlerinden tahakkuk eden vergilerini süresinde ödemiş (10-TL altı eksik ödemeler sıkıntı değil) veya bu kanunun 2. ve 3. madde hükümlerinden yararlanmamışlarsa

%15 Vergi Hesaplanır.

 

5/1-ğ

matrah artırımında bulundukları yıllara ait zararların %50’si

2021 ve izleyen yıllar kârlarından mahsup edilmez.

 

5/1-ı

Matrah artırımı yapılan yıllara ilişkin alacak hakkı olan tevkifat iadesi yapılabilir.

 

GELİR STOPAJ VE KURUM STOPAJ VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5/2-a

GVK 94/1 Hizmet Erbabı Ücretleri için

31.08.2021 tarihine Kadar (Not: Yayım tarihinden Önce başlamış İncelemesi Bulunanlar 02.08.2021'e kadar)

Her bir dönemde verilen Muh. Bey. Ücret gayri safi tut. YILLIK TOPLAMI üzerinden

2016

6%

Oranında Matrah artırmaları halinde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için STOPAJ yönünden inceleme ve daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

2017

5%

 

2018

4%

 

2019

3%

 

2020

2%

 

5/2-b

EN AZ 1 DÖNEM VEYA HİÇ BEYAN VERMEME

 

En az 1 Dönem Muh. Beyanı Vermişse

Ücret Gayri Safi Tutarı 1 Yıla İblağ Edilerek YILLIK TOP. MATRAH Bulunur

Yukardaki Oranlarda Stopaj Hesaplanır.

 

Hiç Beyan Vermemişse

Her Ay İçin Hesaplanacak Asgari Stopaj Vergisine Esas en az

1- yayımdan önce, ilgili yılda verilen Aylık Prim ve hizmet Belgesindeki ort. İşçi Sayısı

çalıştırıldığı kabul edilmek ve ilgili yılın son vergilendirme döneminde geçerli olan asgari ücretin brüt tutarı esas alınarak hesaplanan gelir (stopaj) vergisi matrahı üzerinden Yukardaki Oranlarda Stopaj Hesaplanır.

 

2- yayımdan önce, ilgili yılda hiç Aylık Prim ve hizmet Belgesi verilmemişse yayıma kadar verilen izleyen dönem ilk ay ort. İşçi Sayısı

 

3- yayımı tarihine kadar aylık prim ve hizmet belgesinin hiç verilmemiş olması hâlinde en az 2 işçi

 

5/2-c

GVK 94/2 SM Erbabına Yapılan Ödemeler, GVK 94/3 KVK1/1-a KVK 30/1-a YYİO, GVK 94/5 Mal Ve Hakların Kiralanması GVK 94/11 Çiftçilerden Alınan Zirai Mahsul, GVK/13 Esnaf Muaflığından Yararlananlar

31.08.2021 tarihine Kadar (Not: Yayım tarihinden Önce başlamış İncelemesi Bulunanlar 02.08.2021'e kadar)

Her bir dönemde verilen Muh. Bey. Ödemelere İlişkin gayri safi tut. YILLIK TOPLAMI üzerinden

SM Erb. Ödemeler, mal ve Hak Kiralamalarında

2016- %6, 2017 - %5, 2018 - %4, 2019 - %3, 2020 - %2

 

YYİO

2016 ila 2020 - Her Yıl İçin %1

 

Çiftçilerden Alınan Zirai Mah. Ve Esnaf Muaf. Yararlananlara Ödemeler

Her Yıl İçin Geçerli Olan Tevkifat Oranın %25'i (Ör. Hayvansal Ür %4 x %25 = %1)

 
 
 

5/2-ç

HİÇ BEYAN VERMEME VEYA ÖDEME TÜRÜNÜN BEYANNAMEDE BULUNMAMASI

 

SM Erbabına Yapılan Ödeme

ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarının %50’si

Üzerinden  %15 oranında hesaplanan vergi

 

Mal ve Hakların Kiralanması

ilgili yıllar için beyana tabi geliri sadece gayrimenkul sermaye iradından oluşan gelir vergisi mükellefleri için belirlenen asgari gelir vergisi matrah tutarı

Üzerinden  %15 oranında hesaplanan vergi

 

YYİO İşleri

ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı

Üzerinden  %3 oranında hesaplanan vergi

 

Çiftçilerden Alınan Zirai Mah.

ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı

Üzerinden  %2 oranında hesaplanan vergi

 

Esnaf Muaf. Yararlananlara Ödemeler

ilgili yıllar için bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için belirlenmiş asgari gelir vergisi matrah tutarı

Üzerinden  %5 oranında hesaplanan vergi

 

KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN

 

5/3-a

KDV Mükellefleri 31.08.2021 tarihine Kadar (Not: Yayım tarihinden Önce başlamış İncelemesi Bulunanlar 02.08.2021'e kadar)

İhtirazi Kayıtla Verdikleri Beyanlar da Dahil V.D. İtibariyle Verdikleri Beyanlardaki Yıllık Toplam Hesaplanan KDV Tutarı Üzerinden

2016

3%

Oranında Matrah artırmaları halinde kendileri hakkında artırımda bulunulan yıllar için KDV yönünden inceleme ve daha sonra başka bir tarhiyat yapılmaz.

 

2017

3%

 

2018

2,5%

 

2019

2%

 

2020

2%

 

Not: KDV 11/1-c ve Geçici 17. Mad. Yararlananlar artırıma esas tutarın belirlenmesinde, tecil edilen vergiler hesaplanan vergiden düşülür.

 

5/3-b

1 Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi KDV Mük.

En Az 3 Ay Beyan Vermişse

Verilen Beyanlardaki Hes. KDV Tutarı Ortalaması 1 Yıla İblağ Edilip

Bu Tutar Üzerinden Yukardaki Oranlarda Vergi Hesaplanır.

 

Hiç Beyan Vermemiş Veya 3'den Az Beyan Vermişse Yada İstisna, Tecil Terkin Nedeniyle Hes. KDV Olmaması Halinde

İlgili Yıl GV/KV Yönünden Matrah Artırımı Şartıyla, Artırılan GV/KV Matrahı Üzerinden

%18 oranında hesaplanan vergi Hesaplanır.

 
 
 
 

5/3-c

 3 Aylık Vergilendirme Dönemine Tabi KDV Mük.

En Az 1 Beyan Vermiş Olanlar

Bu Beyandaki Tutarı 1 Yıla İblağ Edip

Üzerinden ilgili yıla göre % 3,3,2,5,2,2 oranlarında vergi hesaplanır.

 

Hiç Beyan Vermemiş

İlgili Yıl GV/KV Yönünden Matrah Artırımı Şartıyla, Artırılan GV/KV Matrahı Üzerinden

%18 oranında hesaplanan vergi Hesaplanır.

 

5/3-e

Matrah Artırılan Yıllar İçin Sonraki Döneme Devreden KDV, İhraç Kayıtlı Terkin İşlemleri ve İade İncelemeleri yapılabilir.

 

 

 

ARTIRIM YAPILAN TÜM VERGİ TÜRLERİ İÇİN DİĞER HÜKÜMLER

 

5/4

ÖDEME

PEŞİN VEYA 1. TAKSİT

30/09/2021 Tarihinden Başlayarak Ödenmesi

 

DİĞER TAKSİTLER

2 'şer Aylık Taksitler Halinde azami 6 Taksit

 

Not: Md.9/1-b de yer alan "İlk Taksit Dahil azami 18 eşit taksit" hükmü bu madde için geçerli değil.

 

İLAVE İNDİRİM

Tahakkuk eden vergilerin tamamının 30/09/2021'e kadar peşin olarak ödenmesi hâlinde, bu vergilerden %10 indirim yapılır ve katsayı uygulanmaz.

 

5/7

DEVAM EDEN VERGİ İNCELEMELERİ

Matrah Artırımı Yapılsa bile yayımdan önce başlayan incelemelere devam olunur.

 

Ancak Bu incelemeler, mükelleflerin yukardaki şekilde matrah/vergi artırmaları halinde, en geç 02/08/2021'e kadar tamamlanmalı.

 

İnceleme sonucunda matrah/vergi farkı ortaya çıkar ve mükellefte matrah artırımında bulunmuş olursa

İncelemeyle bulunan fark ile matrah artırımı sonrası ortaya çıkan vergiler kıyaslanarak işlem yapılır.

 

5/9

MATRAH ARTIRIMINDAN YARARLANAMAYACAK İNCELEME TÜRLERİ

1- VUK 359/b kapsamındaki kaçakçılık suçları (SAHTE BELGE DÜZENLEME)

 

2- Terör suçundan hüküm giyenler

 

3- Suç/Terör örgütleri ile bağlantısı bulunanların, adli makamlar, genel kolluk kuvvetleri veya Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen soruşturma ve kovuşturmalar kapsamında vergi incelemesi yapılması, terörün finansmanı suçu veya aklama suçu kapsamında inceleme ve araştırma yapılması

 

Yürürlük tarihi itibariyle haklarında SBD incelemesi devam edenlerce matrah/vergi artırımında bulunulması halinde artırım ile ilgili tahakkuk işlemleri bekletilir.

 

Matrah artıran mükellefler hakkında yürütülen SBD incelemeleri yayımı izleyen aydan itibaren 12 ay içinde tamamlanmalıdır. Aksi halde inceleme kapatılarak mükellef matrah/vergi artırımından yararlanarak tahakkuk işlemleri gerçekleştirilir.

 

12 Ay içinde SBD incelemesi tamamlanır ve kaçakçılık fiili tespit edilirse, matrah artırımı dikkate alınmaz.

 

İlerleyen yıllarda ise mükellefler hakkında SBD yönünden inceleme yapılabilecektir. Lakin inceleme sonucunda ilgili yıllar için  herhangi bir tarhiyat yapılamayacaktır.

 

Not: Matrah ve Vergi artırımından SBK İncelemesi devam edenler faydalanabileceklerdir.

 

5/10

KANUNİ SÜRESİNDE VERİLMEYEN BEYANLAR

Matrah/vergi artırılan dönemlere ilişkin kanuni süresinde verilmeyen beyannameler için (bildirimler YOK) Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük cezaları kesilmeyecektir.

 
 

İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

Kanunun 6. Maddesinde ise işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Bu madde ile mükelleflere, işletmede mevcut olduğu halde kayıtlarda olmayan veya kayıtlarda var olup işletmede mevcut olmayan emtia, makine ve teçhizat ve demirbaşlara yönelik kayıtların düzeltilme imkanı getirilmektedir. Ayrıca kayıtlarında yer alan fiktif tutarlarında düzeltilebilmesi mevzubahistir.

Söz konusu düzenlemeler tablolar halinde aşağıdaki gibidir.

6. MADDE -  İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ

 

6/1 - İŞLETMEDE MEVCUT - KAYITLARDA OLMAYAN EMTİA, MAK.TEÇ. DEMİRBAŞ

 

6/1-a

GV/KV Mükellefleri

1- Kendilerince veya 2- Bağlı oldukları meslek kuruluşunca

Tespit Edilecek Rayiç Bedel ile

31.08.2021 Tarihine Kadar Envanter Listesi ile V.D.'ne bildirerek defterlerine kaydedebilecekler.

 

Bildirilen ATİK'ler için amortisman hesaplanamayacaktır.

 

6/1-b

Bilanço Usulü Defter Tutanlar

Aktife aldıkları EMTİA, MAKİNA VE DEMİRBAŞ için

Pasifte ayrı ayrı KARŞILIK HESABI açacaklar.

 

Emtia Karşılığının

Ortaklara Dağıtımı veya Tasfiye Halinde, kar dağırımına bağlı stopaj yapılmaz

 

Makine Demirbaş Karşılığı

Birikmiş Amort. Sayılır. Satış veya elden çıkarma anında ters kayıtla kapatılır.

 

İşletme Hesabı Defter Tutanlar

EMTİA'yı

Defterin GİDER kısmına, SATIN ALINAN MAL şeklinde kaydedecekler.

 

6/1-c

HESAPLANACAK VERGİ, BEYAN VE ÖDEME

Rayiç Bedel Üzerinden

Kıymetin tabi olduğu oranın (%50) yarısı nisbetinde KDV hesaplanır.

Ayrı bir beyan ile 31.08.2021 Tarihine Kadar ÖDENİR

 
 
 

İNDİRİM - İADE

MAK/TEC. VE DEMİRBAŞ

Ödenen KDV

İndiriLEMEZ

 

EMTİA

Ödenen KDV

İndirilir ve İadeye Konu Edilebilir.

 

6/1-ç

KIYMETLERİN SATIŞI

Kıymetlerin SATIŞ BEDELİ, RAYİÇ BEDELDEN DÜŞÜK OLAMAZ.

 
 

DİĞER KIYMETLER

 

6/1-d

BASILI KİTAP SÜRELİ YAYIN

RAyiç Bedel Üzerinden % 4 kdv Hesaplanıp 31/08/2021'e kadar Ödenir.

 

%4 Vergi İNDİRİLİR ancak İADEYE KONU OLMAZ.

 

6/1-e

ÖTV'YE TABİ MALLAR (I, II, III VE IV SAY. LİST)

Beyan Tarihindeki MİKTAR VE EMSAL BEDEL Üzerinden

ÖTV'yi 31/08/2021'e kadar.

 

Bu mallar için belgesiz mal bulundurduğu gerekçesiyle cezalı tarhiyat yapılmaz.

 

6/2 - KAYITLARDA MEVCUT -  İŞLETMEDE OLMAYAN EMTİA, MAK.TEÇ. DEMİRBAŞ

 

6/2-a

GV/KV Mükellefleri

31/08/2021'e kadar

EMTİA

Aynı Nev'iden emtianın cari yıl kayıtlarına göre tespit edilen GAYRİ SAFİ KAR ORANININI

Fatura Düzenlemek ve Yükümlülüklerini Yerine Getirmek Zorundadırlar.

 

MAK./TEC. VE DEMİRBAŞ

1- Kendilerince veya 2- Bağlı oldukları meslek kuruluşunca Tespit Edilecek Rayiç Bedel ile

 

Emtia için gayri safi kar oranı tespit edilemezse, bağlı olduğu MESLEK ODALARINCA belirlenecektir.

 

ÖDEME

İLK TAKSİT ÖDEME

31.08.2021'e Kadar

 

DİĞER TAKSİTLER

İlk taksit Ödeme Süresini takip eden 2. ve 4. ayda (3 eşit taksitte)

 

6/3 - KAYITLARDA MEVCUT -  İŞLETMEDE OLMAYAN KASA VE ORTAKLARDAN ALACAKLAR

 

6/3-a

Bilanço Usulüne Tabi KV Mükellefleri

31/12/2020 Tarihli Bilançosunda Görünen

1- Kasa Mevcudu, 2-131 ve 331 Hesaplar Alacak Farkı, 3- Diğer Hesaplardaki Fiktif Tutarlar

31/08/2021'e kadar beyan edip kayıtlarını düzeltebilirler.

 
 

6/3-b

VERGİ

Beyan Edilen tutar üzerinden % 3 vergiyi

 

ÖDEME

31/08/2021'e kadar.

 
6/3-c  

 

Kurumlar vergisi mükelleflerinin bu beyanları nedeniyle 2021 yılı geçici vergi beyannamelerinde düzeltme gerektiği takdirde, düzeltme işlemleri bu fıkrada öngörülen beyanname verme süresi içinde yapılır ve düzeltme işlemleri nedeniyle herhangi bir ceza veya faiz aranmaz.

07.06.2021

Kaynak:MuhasebeTR