PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUH. STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

DUYURULAR

KİRA GELİRİ VE ÜCRETLERDE BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI

KİRA GELİRİ VE ÜCRETLERDE BEYAN DÖNEMİ BAŞLADI

Evi ve İş Yeri kirada olanların 2020 da elde ettikleri Kira Geliri için beyanname verme dönemi başlıyor.1-31 Mart arasında vergi beyannamesi verecek. 2020 yılı Kira gelirleri için istisna tutarı 6.600 lira olarak belirlendi.Yani 6.600 liranın (ayda 550 liranın) altındaki kira geliri için beyanname verilmeyecek.

Birden çok işyerinden yıllık 600.000 TL üzeri ücret geliri olanlar da beyan verecek

Kira gelirini beyan ederken 2 yöntemden ('Götürü Gider' ve 'Gerçek Gider Yöntemi) biri seçilecek. Yöntem seçimi ödenecek vergi tutarı açısından çok önemli!

Götürü Gider Yönteminin seçilmesi halinde '2 yıl' boyunca bu yöntem değiştirilemeyecek. Avantajı ise gayrimenkulünüzle ilgili 1 kuruşluk masraf yoksa dahi indirim hakkı sağlaması. Götürü Gider'de indirim oranı yüzde 15. Bir başka deyişle kiradaki evle ilgili hiçbir gideriniz yoksa 'götürü gider' yöntemiyle yüzde 15 indirim hakkınız var.'Gerçek Gider'le masraflar dahil,

Gerçek Giderde; mülk sahibinin üstlendiği aydınlatma, ısıtma, su ve asansör giderleri, mülke ilişkin sigorta giderleri, mülk konut ise banka kredisiyle alınması halinde 5 yıl süre ile faiz ödemeleri, mülke ait vergi, resim, harç ve şerefiyelerle belediyelere ödenen harcamalara iştirak payları, gayrimenkule ait bakım onarım ve idame giderleri, mülk sahibi kendisi de kirada oturuyorsa ödediği kira gideri, imar barışından faydalanarak ödediği yapı kayıt giderleri, hasılattan indirilebiliyor.

Akraba, arkadaş oturuyorsa... Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılan gayrimenkullerin emsal kira bedeli, bu gayrimenkullerin kirası sayılıyor. Çünkü herkesin bu gerekçeyi ileri sürerek devlete vergi vermemesi ihtimali var. Bazı akrabalık ilişkisi söz konusu ise emsal kira bedeli uygulanmıyor. Diğer bir deyişle anne, baba, büyükanne, büyükbaba, kardeş, çocuk ve torunların kullanımına tahsis edilen konut için emsal kira bedeli ödenmiyor. Kaynana bu sayılanların dışında. Ayrıca amca, dayı, hala, teyze gibi kişiler de evde bedelsiz oturursa vergi ödemek gerekiyor. Keza arkadaşlar da kira bedeli ödemek zorunda.

Gerçek giderde, makbuz, fatura gibi belgeler 5 yıl saklanacak. Ancak hiç harcamanız yoksa, bu durumda 'Götürü Gider' sizin için avantajlı olacaktır. Çünkü gelirden yüzde 15 indirim yapmaya olanak sağlıyor. Örneğin; 1000 lira aylık kira elde eden biri 990 lira indirebilecek gerçek gideri bulunuyorsa götürü gideri seçmesi lehine olacak ve bu şekilde daha az vergi ödeyecektir.

Kirada birden fazla ev varsa, 6.600 liralık istisna tutarı, birden fazla mesken kirası elde edenler için kira gelirleri toplamına bir defa uygulanacak. Bir konuta birden fazla kişinin ortak olması halinde ise bu konuttan elde edilen kira geliri için her bir ortak söz konusu istisnadan ayrı ayrı 6.600 lira yararlanabilir.

İş yeri sahipleri, İş yeri kira gelirleri elde edenlerden stopaj yani vergi kesintisi yapılanlardan 2020 yılı için brüt 49 bin lirayı aşanlar vergi verecek. Eğer iş yeri basit usuldeki bir mükellefe kiraya verilmişse (veya vergi kesintisi zorunluluğu olmayanlarca kiralanmış ise) beyanname verme sınırı 2020 gelirleri için 2 bin 600 lira.

Hem konut hem iş yeri kirası varsa,

* Mesken kira gelirinin 6.600 lira istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile iş yeri kira gelirlerinin toplamı 2020 için 49 bin lirayı aşması halinde mesken ve iş yeri için beyanname verilmesi gerekiyor.

* Mesken kira gelirinin 6.600 lira istisna düşüldükten sonraki kalan tutar ile iş yeri kira gelirlerinin toplamı 2020 için 49 bin lirayı aşmıyorsa iş yeri kira geliri beyan edilmeyecek, sadece mesken kira geliri beyan edilecek.

* Eğer mesken kira geliri 6.600 liralık istisnanın altındaysa mesken kira geliri toplama dahil edilmeyecek.

*Birden çok işyerinden yıllık 600.000 TL üzeri ücret geliri olanlar da 4.vergi dilimi üzerinden beyan verecek

 • 2020 yılı içerisinde 6.600 TL üzeri mesken kira gelirinin yanında, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde edilen ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratların gayri safi tutarları toplamı 180.000 TL’yi geçenler 6.600 TL’lik mesken istisnasından yararlanamayacaklardır.
   
 • İşyeri kira gelirleri üzerinden vergi kesintisi yapılanlardan, kira gelirlerinin brüt tutarı beyanname verme sınırını (2020 yılı için 49.000 TL) aşanlar (Beyanname verme sınırı olan 49.000 TL’nin aşılıp aşılmadığının tespitinde, gelir vergisi kesintisine tabi brüt kira gelirleri ile konut kira gelirinin gelir vergisinden istisna edilen tutarı aşan kısmı birlikte dikkate alınacaktır.) beyanname vereceklerdir.
   
 • İşyeri kira ödemelerinde uygulanan stopaj oranı 31.07.2020 ile 31.05.2021 tarihleri arasında %10 olarak belirlenmiştir.
 • BEYANNAMENİN VERİLME ZAMANI VE ŞEKLİ
  Kira geliri elde eden mükelleflerin, 2020 dönemine ait yıllık gelir vergisi beyannamelerini 1 – 31 Mart 2021 tarihleri arasında vermeleri gerekmektedir.Beyannameler,
  • Hazır Beyan Sistemi aracılığıyla internet ortamında,
  • Bağlı bulunulan (ikametgahın bulunduğu yer) vergi dairesine kağıt ortamında,
  • 3568 sayılı Kanun gereği elektronik beyanname gönderme aracılık yetkisi almış meslek mensupları ile elektronik beyanname aracılık sözleşmesi imzalanarak e-Beyanname sisteminden,verilebilir.
  HAZIR BEYAN SİSTEMİ
  Hazır Beyan Sistemi üzerinden, beyana tabi gelirleri sadece gayrimenkul sermaye iradı (kira geliri), menkul sermaye iradı, ücret ile diğer kazanç ve irat gelirlerini ayrı veya birlikte elde eden mükellefler beyannamelerini verebilirler.
  Hazır Beyan Sistemine ve detaylı bilgiye Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.
  Hazır Beyan Sistemine;
  • https://hazirbeyan.gib.gov.tr adresinden (Kullanıcı girişi veya e-Devlet Yöntemi ile giriş),
  • İnteraktif Vergi Dairesinden,
  • İnternet Vergi Dairesinden, giriş yapılabilir.
  VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE ŞEKLİ
  2020 yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin olarak verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden hesaplanan gelir vergisinin, 2021 yılının Mart ve Temmuz aylarında iki eşit taksit olmak üzere;
  • Birinci taksiti, damga vergisi ile birlikte 31 Mart 2021,
  • İkinci taksiti ise 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığından),tarihine kadar ödenmesi gerekmektedir.